TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Báo cáo sửa đổi nội dung điều lệ Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2018.

06/04/2018 Báo cáo về việc các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 Xem chi tiết»

Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị - Công ty CIE1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

28/03/2018 Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị - Công ty CIE1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

08/03/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08/03/2018 Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2016 bằng chuyển khoản

05/05/2017 Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2016 bằng chuyển khoản

 Xem chi tiết»

Thông báo - Về việc : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

05/05/2017 Thông báo - Về việc : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

04/04/2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016

 Xem chi tiết»

1. Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

04/04/2017 Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 Xem chi tiết»

Hiển thị 31 đến 40 trong 98 tin tức