TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

06/04/2018 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về viêc đề nghị thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

06/04/2018 Tờ trình về viêc đề nghị thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về viêc đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

06/04/2018 Tờ trình về viêc đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về viêc thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT,BKS Công ty CIE1

06/04/2018 Tờ trình về viêc thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT,BKS Công ty CIE1

 Xem chi tiết»

Tờ trình về việc lựa trọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

06/04/2018 Tờ trình về việc lựa trọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2018

06/04/2018 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2018

 Xem chi tiết»

Báo cáo sửa đổi nội dung điều lệ Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2018.

06/04/2018 Báo cáo về việc các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 Xem chi tiết»

Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị - Công ty CIE1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

28/03/2018 Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị - Công ty CIE1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

08/03/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08/03/2018 Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Hiển thị 31 đến 40 trong 104 tin tức