TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Báo cáo thường niên năm 2018

10/05/2019 Báo cáo thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

9.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

08/05/2019 9.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

 Xem chi tiết»

5.Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

08/05/2019 5.Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 Xem chi tiết»

1.TB Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (kèm theo Giấy xác nhận và giấy UQ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

08/05/2019 1.TB Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (kèm theo Giấy xác nhận và giấy UQ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Xem chi tiết»

2.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

08/05/2019 2.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Xem chi tiết»

3.Báo cáo của TGĐ tổng kết các hoạt động SXKD2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019

08/05/2019 3.Báo cáo của TGĐ tổng kết các hoạt động SXKD2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019

 Xem chi tiết»

4.Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

08/05/2019 4.Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 Xem chi tiết»

6.Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

08/05/2019 6.Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 117 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>