Quan hệ cổ đông

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

01/04/2016 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 Xem chi tiết»

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

31/03/2016 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

31/03/2016 Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

31/03/2016 Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

THÔNG BÁO VỀ VIỆC : THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY - 2016

04/02/2016 Thông báo về việc : Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - 2016

 Xem chi tiết»

THÔNG BÁO MỜI HỌP - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

31/03/2016 THÔNG BÁO MỜI HỌP - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC : MIỄN NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

04/02/2016 Quyết định về việc : miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

 Xem chi tiết»

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC : BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY - 2016

04/02/2016 Quyết định về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty _ 2016

 Xem chi tiết»

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

11/05/2015 Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

 Xem chi tiết»

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

20/04/2015 Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

 Xem chi tiết»

Hiển thị 91 đến 100 trong 104 tin tức