Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/05/2020 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

Báo cáo thường niên năm 2019

29/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

30/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng chuyển khoản

16/01/2020 Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng chuyển khoản

 Xem chi tiết»

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

16/01/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

03/01/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

28/12/2019 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

28/12/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

 Xem chi tiết»

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Hiển thị 91 đến 100 trong 221 tin tức