Quan hệ cổ đông

1.THÔNG BÁO MỜI HỌP - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

04/04/2017 THÔNG BÁO MỜI HỌP - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 Xem chi tiết»

2.Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.2017

04/04/2017 Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.2017

 Xem chi tiết»

3.Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.2017

04/04/2017 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.2017

 Xem chi tiết»

Thông báo : Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

31/03/2017 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

QUYẾT ĐỊNH : Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

31/03/2017 Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

14/03/2017 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 Xem chi tiết»

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

14/03/2017 Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 Xem chi tiết»

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

08/02/2017 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

 Xem chi tiết»

Hiển thị 91 đến 100 trong 145 tin tức