Quan hệ cổ đông

4.Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

26/04/2016 4.Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

 Xem chi tiết»

1. Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

26/04/2016 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

 Xem chi tiết»

2. Đăng ký thực hiện công bố thông tin qua website của UBCKNN.

26/04/2016 Đăng ký thực hiện công bố thông tin qua website của UBCKNN.

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo thường niên - Năm báo cáo 2015

26/04/2016 Báo cáo thường niên - Năm báo cáo 2015

 Xem chi tiết»

01- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

20/04/2016 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

02- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

20/04/2016 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

03- Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015- phương hướng hoạt động năm 2016

20/04/2016 Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015- phương hướng hoạt động năm 2016

 Xem chi tiết»

04- Báo cáo tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

20/04/2016 Báo cáo tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 Xem chi tiết»

05- Báo cáo kiểm về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015- nhiệm kỳ 2013-2018 công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

20/04/2016 Báo cáo kiểm về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015- nhiệm kỳ 2013-2018 công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

06- Tờ trình đề nghị thông qua BTTC năm 2015 đã được kiểm toán

20/04/2016 Tờ trình đề nghị thông qua BTTC năm 2015 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

Hiển thị 91 đến 100 trong 122 tin tức