Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

04/04/2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016

 Xem chi tiết»

1. Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

04/04/2017 Tờ trình thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 Xem chi tiết»

2. Chương trình nghị sự - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) Đại hội tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2017

04/04/2017 2. Chương trình nghị sự - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) Đại hội tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2017

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo của tổng giám đốc tổng kết các hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

04/04/2017 Báo cáo của tổng giám đốc tổng kết các hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 Xem chi tiết»

4.Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Phương hướng hoạt động năm 2017

04/04/2017 Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Phương hướng hoạt động năm 2017

 Xem chi tiết»

5. Báo cáo kiểm soát về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

04/04/2017 Báo cáo kiểm soát về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

6.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua BCTC năm 2016

04/04/2017 6.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua BCTC năm 2016

 Xem chi tiết»

7.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

04/04/2017 7.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

 Xem chi tiết»

Hiển thị 81 đến 90 trong 145 tin tức