Quan hệ cổ đông

05- Báo cáo kiểm về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015- nhiệm kỳ 2013-2018 công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

20/04/2016 Báo cáo kiểm về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015- nhiệm kỳ 2013-2018 công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

06- Tờ trình đề nghị thông qua BTTC năm 2015 đã được kiểm toán

20/04/2016 Tờ trình đề nghị thông qua BTTC năm 2015 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

07- Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

20/04/2016 Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

 Xem chi tiết»

08- tờ trình thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT , BKS công ty

20/04/2016 Tờ trình thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT , BKS công ty

 Xem chi tiết»

09-Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

20/04/2016 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

 Xem chi tiết»

10- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.pdf

20/04/2016 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.pdf

 Xem chi tiết»

11- Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty CIE1

20/04/2016 Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty CIE1

 Xem chi tiết»

Điều lệ Công ty CIE1- ĐHĐCĐ 2016 - Bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

20/04/2016 Điều lệ Công ty CIE1- ĐHĐCĐ 2016 - Bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 Xem chi tiết»

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

02/04/2016 Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

Báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ Công ty CIE1 theo Luật doanh nghiệp 2014

01/04/2016 Báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ Công ty CIE1 theo Luật doanh nghiệp 2014

 Xem chi tiết»

Hiển thị 81 đến 90 trong 104 tin tức