Quan hệ cổ đông

06- Tờ trình đề nghị thông qua BTTC năm 2015 đã được kiểm toán

20/04/2016 Tờ trình đề nghị thông qua BTTC năm 2015 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

07- Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

20/04/2016 Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

 Xem chi tiết»

08- tờ trình thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT , BKS công ty

20/04/2016 Tờ trình thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT , BKS công ty

 Xem chi tiết»

09-Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

20/04/2016 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

 Xem chi tiết»

10- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.pdf

20/04/2016 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.pdf

 Xem chi tiết»

11- Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty CIE1

20/04/2016 Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty CIE1

 Xem chi tiết»

Điều lệ Công ty CIE1- ĐHĐCĐ 2016 - Bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

20/04/2016 Điều lệ Công ty CIE1- ĐHĐCĐ 2016 - Bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 Xem chi tiết»

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

02/04/2016 Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

Báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ Công ty CIE1 theo Luật doanh nghiệp 2014

01/04/2016 Báo cáo nội dung sửa đổi điều lệ Công ty CIE1 theo Luật doanh nghiệp 2014

 Xem chi tiết»

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

01/04/2016 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 Xem chi tiết»

Hiển thị 81 đến 90 trong 103 tin tức