Quan hệ cổ đông

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

05/06/2020 2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020

05/06/2020 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020

 Xem chi tiết»

4. Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

05/06/2020 4. Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 Xem chi tiết»

5. Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

05/06/2020 5. Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 Xem chi tiết»

6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

05/06/2020 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

 Xem chi tiết»

7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019

05/06/2020 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019

 Xem chi tiết»

8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

05/06/2020 8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

 Xem chi tiết»

9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

05/06/2020 9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (Thông báo này thay thế thông báo số: 04/TB-CIE1 ngày 20/05/2020)

20/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (Thông báo này thay thế thông báo số: 04/TB-CIE1 ngày 20/05/2020)

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2-2018 bằng tiền mặt

20/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2-2018 bằng tiền mặt.

 Xem chi tiết»

Hiển thị 81 đến 90 trong 221 tin tức