Quan hệ cổ đông

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023.

06/04/2018 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 Xem chi tiết»

Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

06/04/2018 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 Xem chi tiết»

Báo cáo kiểm soát về công tác hoạt động SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.

06/04/2018 Báo cáo kiểm soát về công tác hoạt động SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2018.

 Xem chi tiết»

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

06/04/2018 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về viêc đề nghị thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

06/04/2018 Tờ trình về viêc đề nghị thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về viêc đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

06/04/2018 Tờ trình về viêc đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về viêc thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT,BKS Công ty CIE1

06/04/2018 Tờ trình về viêc thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT,BKS Công ty CIE1

 Xem chi tiết»

Tờ trình về việc lựa trọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

06/04/2018 Tờ trình về việc lựa trọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

 Xem chi tiết»

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2018

06/04/2018 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2018

 Xem chi tiết»

Báo cáo sửa đổi nội dung điều lệ Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2018.

06/04/2018 Báo cáo về việc các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 Xem chi tiết»

Hiển thị 41 đến 50 trong 122 tin tức