CÔNG BỐ THÔNG TIN

3.Báo cáo của TGĐ tổng kết các hoạt động SXKD2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019

08/05/2019 3.Báo cáo của TGĐ tổng kết các hoạt động SXKD2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019

 Xem chi tiết»

4.Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

08/05/2019 4.Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 Xem chi tiết»

6.Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

08/05/2019 6.Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

 Xem chi tiết»

7.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018

08/05/2019 7.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018

 Xem chi tiết»

8.Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS

08/05/2019 8.Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

25/04/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

 Xem chi tiết»

Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

11/04/2019 Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

11/04/2019 Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

04/04/2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

03/04/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Xem chi tiết»

Hiển thị 71 đến 80 trong 180 tin tức