CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

03/01/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

28/12/2019 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

28/12/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

 Xem chi tiết»

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Báo cáo thường niên năm 2018

10/05/2019 Báo cáo thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

9.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

08/05/2019 9.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

 Xem chi tiết»

5.Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

08/05/2019 5.Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 Xem chi tiết»

1.TB Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (kèm theo Giấy xác nhận và giấy UQ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

08/05/2019 1.TB Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (kèm theo Giấy xác nhận và giấy UQ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Xem chi tiết»

2.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

08/05/2019 2.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Xem chi tiết»

Hiển thị 61 đến 70 trong 180 tin tức