CÔNG BỐ THÔNG TIN

8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

05/06/2020 8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

 Xem chi tiết»

9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

05/06/2020 9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (Thông báo này thay thế thông báo số: 04/TB-CIE1 ngày 20/05/2020)

20/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (Thông báo này thay thế thông báo số: 04/TB-CIE1 ngày 20/05/2020)

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2-2018 bằng tiền mặt

20/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2-2018 bằng tiền mặt.

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/05/2020 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

Báo cáo thường niên năm 2019

29/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

30/03/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng chuyển khoản

16/01/2020 Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng chuyển khoản

 Xem chi tiết»

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

16/01/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Hiển thị 51 đến 60 trong 180 tin tức