CÔNG BỐ THÔNG TIN

8.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

08/05/2021 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

 Xem chi tiết»

9.Tờ trình thông qua phương án thù lao TV HĐQT_BKS

08/05/2021 Tờ trình thông qua phương án thù lao TV HĐQT_BKS

 Xem chi tiết»

10.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

08/05/2021 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

 Xem chi tiết»

11.Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CE1 2021

08/05/2021 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CE1 2021

 Xem chi tiết»

11a.Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ CE1 2021

08/05/2021 Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ CE1 2021

 Xem chi tiết»

11b.Dự thảo điều lệ CE1 2021

08/05/2021 Dự thảo sửa đổi Điều lệ CE1 2021

 Xem chi tiết»

12.Tờ trình sửa đổi Qui chế Quản lý nội bộ CE1 2021

08/05/2021 Tờ trình sửa đổi Qui chế Quản lý nội bộ CE1 2021

 Xem chi tiết»

12a.Báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Qui chế Quản lý nội bộ CE1 2021

08/05/2021 Báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung Qui chế Quản lý nội bộ CE1 2021

 Xem chi tiết»

12b.Dự thảo Qui chế Quản lý nội bộ CE1 2021

08/05/2021 Dự thảo Qui chế Quản lý nội bộ CE1 2021

 Xem chi tiết»

13.Tờ trình Qui chế hoạt động của HĐQT CE1 2021

08/05/2021 Tờ trình Qui chế hoạt động của HĐQT CE1 2021

 Xem chi tiết»

Hiển thị 11 đến 20 trong 180 tin tức