CÔNG BỐ THÔNG TIN

NQ của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ 2022(25.04.2022)

25/04/2022 NQ số 03 ngày 25/04/2022 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ 2022 vào ngày 24/06/2022

 Xem chi tiết»

Giải trình ý kiến loại trừ của Kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2021

22/04/2022 Giải trình ý kiến loại trừ của Kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2021

 Xem chi tiết»

Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 sang tháng 6

18/04/2022 Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 sang tháng 6/2022

 Xem chi tiết»

Báo cáo thường niên năm 2021

04/04/2022 Báo cáo thường niên năm 2021 công bố ngày 04/04/2022

 Xem chi tiết»

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

31/03/2022 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của công ty do công ty kiểm toán UHY ban hành ngày 28/03/2022

 Xem chi tiết»

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng

28/01/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng

 Xem chi tiết»

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2021

26/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2021

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng

26/01/2022 Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng thông báo bán 114.904 cổ phiếu

 Xem chi tiết»

1.Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/11/2021 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

2.Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/11/2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được thông qua ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 216 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>