Văn bản số 2649/UBCK-QLCB, ngày 18/05/2016 của UBCKNN xác nhận về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5/19/2016 3:23:48 PM
Văn bản số 2649/UBCK-QLCB, ngày 18/05/2016 của UBCKNN xác nhận về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Download