TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

2. Chương trình nghị sự - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) Đại hội tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2017

04/04/2017 2. Chương trình nghị sự - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) Đại hội tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2017

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo của tổng giám đốc tổng kết các hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

04/04/2017 Báo cáo của tổng giám đốc tổng kết các hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 Xem chi tiết»

4.Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Phương hướng hoạt động năm 2017

04/04/2017 Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Phương hướng hoạt động năm 2017

 Xem chi tiết»

5. Báo cáo kiểm soát về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

04/04/2017 Báo cáo kiểm soát về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

6.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua BCTC năm 2016

04/04/2017 6.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua BCTC năm 2016

 Xem chi tiết»

7.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

04/04/2017 7.TỜ TRÌNH : Đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

 Xem chi tiết»

1.THÔNG BÁO MỜI HỌP - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

04/04/2017 THÔNG BÁO MỜI HỌP - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 Xem chi tiết»

2.Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.2017

04/04/2017 Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.2017

 Xem chi tiết»

3.Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.2017

04/04/2017 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.2017

 Xem chi tiết»

Thông báo : Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

31/03/2017 Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

Hiển thị 71 đến 80 trong 128 tin tức