TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

6.Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

08/05/2019 6.Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

 Xem chi tiết»

7.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018

08/05/2019 7.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018

 Xem chi tiết»

8.Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS

08/05/2019 8.Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

25/04/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

 Xem chi tiết»

Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

11/04/2019 Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

11/04/2019 Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

04/04/2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

03/04/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

03/04/2019 Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Xem chi tiết»

Công văn về việc Giải trình và công bố thông tin các Quyết định xử lý vi phạm thuế, cưỡng chế nợ thuế.

08/03/2019 Công văn về việc Giải trình và công bố thông tin các Quyết định xử lý vi phạm thuế, cưỡng chế nợ thuế.

 Xem chi tiết»

Hiển thị 21 đến 30 trong 128 tin tức