TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT Công ty CIE1 về việc chi trả cổ tức năm 2017

05/09/2018 Nghị quyết HĐQT Công ty CIE1 về việc chi trả cổ tức năm 2017

 Xem chi tiết»

Danh sách cổ đông lớn - CIE1

20/07/2018 Danh sách cổ đông lớn - CIE1

 Xem chi tiết»

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

22/05/2018 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

 Xem chi tiết»

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

22/05/2018 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

 Xem chi tiết»

BỐ CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CIE1

11/05/2018 Bố cáo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CIE1

 Xem chi tiết»

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

10/05/2018 Công bố thông tin về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh

 Xem chi tiết»

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

28/04/2018 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

28/04/2018 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

06/04/2018 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

16/04/2018 Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

 Xem chi tiết»

Hiển thị 11 đến 20 trong 104 tin tức