CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

4. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

5. Tờ trình của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

6. Tờ trình đề nghị thông qua BCTC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình đề nghị thông qua BCTC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

7. Tờ trình trả thù lao HĐQT_BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình trả thù lao HĐQT_BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 237 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>