CÔNG BỐ THÔNG TIN

15.Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(kèm giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự)

08/05/2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(kèm giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự)

 Xem chi tiết»

2.Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

3.Dự thảo báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

4.Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

5.Dự thảo báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

6.Tờ trình_Dự thảo Qui chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Tờ trình_Dự thảo Qui chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

7.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

08/05/2021 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

8.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

08/05/2021 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

 Xem chi tiết»

9.Tờ trình thông qua phương án thù lao TV HĐQT_BKS

08/05/2021 Tờ trình thông qua phương án thù lao TV HĐQT_BKS

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 178 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>