CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo về chi trả cổ tức năm 2020

03/08/2022 Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông từ ngày 19/08/2022

 Xem chi tiết»

NQ của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

12/07/2022 NQ của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

 Xem chi tiết»

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

05/07/2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

 Xem chi tiết»

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

4. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

5. Tờ trình của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

6. Tờ trình đề nghị thông qua BCTC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình đề nghị thông qua BCTC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

7. Tờ trình trả thù lao HĐQT_BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022 Tờ trình trả thù lao HĐQT_BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 240 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>