Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3/14/2016 9:34:25 AM
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
dai-hoi-co-dong-2016.jpg