Quan hệ cổ đông

Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

24/05/2021 Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021

 Xem chi tiết»

Hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021

21/05/2021 Hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp theo tinh thần của Chỉ thị 12/CT-UBND TP Hà Nội ngày 11/5/2021

 Xem chi tiết»

15.Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(kèm giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự)

08/05/2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(kèm giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự)

 Xem chi tiết»

2.Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

3.Dự thảo báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

4.Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

5.Dự thảo báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

6.Tờ trình_Dự thảo Qui chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Tờ trình_Dự thảo Qui chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

7.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

08/05/2021 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 185 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>