Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng

28/01/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng

 Xem chi tiết»

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2021

26/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2021

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng

26/01/2022 Bà Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng thông báo bán 114.904 cổ phiếu

 Xem chi tiết»

1.Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/11/2021 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

2.Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

26/11/2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được thông qua ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

3.Điều lệ công ty

26/11/2021 Điều lệ công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

4.Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

26/11/2021 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

5.Quy chế hoạt động của HĐQT

26/11/2021 Quy chế hoạt động của HĐQT được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

6.Quy chế hoạt động của BKS

26/11/2021 Quy chế BKS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

01.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/11/2021

03/11/2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/11/2021 số 10/TB-HĐQT ngày 02/11/2021

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 10 trong 216 tin tức
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>