Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

06/01/2021 Báo cáo số 01/BC-CIE1 ngày 07/01/2021

 Xem chi tiết»

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

16/12/2020 Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

19/11/2020 Thông báo số 21/TB-CIE1-19/11/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Nghị quyết hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2019 bằng TM

19/11/2020 Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT-CIE1 ngày 19/11/2020 về chi trả cổ tức năm 2019 bằng TM

 Xem chi tiết»

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

19/11/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020, về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

23/06/2020 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

23/06/2020 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

05/06/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.

 Xem chi tiết»

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (kèm theo mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và dự kiến Chương trình ĐHĐCĐ)

05/06/2020 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (kèm theo mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và dự kiến Chương trình ĐHĐCĐ)

 Xem chi tiết»

Hiển thị 71 đến 80 trong 221 tin tức