Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - T4.2016

28/04/2016 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 Xem chi tiết»

4.Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

26/04/2016 4.Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

 Xem chi tiết»

1. Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

26/04/2016 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

 Xem chi tiết»

2. Đăng ký thực hiện công bố thông tin qua website của UBCKNN.

26/04/2016 Đăng ký thực hiện công bố thông tin qua website của UBCKNN.

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo thường niên - Năm báo cáo 2015

26/04/2016 Báo cáo thường niên - Năm báo cáo 2015

 Xem chi tiết»

01- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

20/04/2016 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

02- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

20/04/2016 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Xem chi tiết»

03- Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015- phương hướng hoạt động năm 2016

20/04/2016 Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015- phương hướng hoạt động năm 2016

 Xem chi tiết»

04- Báo cáo tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

20/04/2016 Báo cáo tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 Xem chi tiết»

05- Báo cáo kiểm về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015- nhiệm kỳ 2013-2018 công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

20/04/2016 Báo cáo kiểm về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015- nhiệm kỳ 2013-2018 công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

 Xem chi tiết»

Hiển thị 71 đến 80 trong 103 tin tức