Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14/04/2021 Nghị quyết số 02/2021 ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào ngày 29/05/2021 tại trụ sở công ty CIE1 - Lô 22+23 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

 Xem chi tiết»

Báo cáo kết quả giao dịch 14.356 cổ phiếu Lê Quốc Tuấn

07/04/2021 Báo cáo kết quả giao dịch14.356 cổ phiếu - Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT

 Xem chi tiết»

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Đinh Thị Huyền Trang

02/04/2021 Báo cáo kết quả giao dịch 5000 cổ phiếu - Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng BKS

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch 474 cổ phiếu Đinh Thị Huyền Trang

02/04/2021 Thông báo giao dịch 474 cổ phiếu - Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng BKS

 Xem chi tiết»

Báo cáo tình hình thường niên năm 2020

02/04/2021 Báo cáo các hoạt động thường niên năm 2020 của công ty

 Xem chi tiết»

Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

01/04/2021 Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chậm nhất trước 30/06/2020

 Xem chi tiết»

Giải trình ý kiến loại trừ của Kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2020

30/03/2021 Giải trình ý kiến loại trừ của Kiểm toán trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020

 Xem chi tiết»

Báo cáo tài chính năm 2020

30/03/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch cổ phiếu - Đinh Thị Huyền Trang(22.3.2021)

23/03/2021 Đăng ký mua 5000 cổ phiếu từ ngày 25/03/2021 đến ngày 24/04/2021

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch cổ phiếu - Lê Quốc Tuấn(22.3.2021)

23/03/2021 Đăng ký mua 14.356 cổ phần từ ngày 25/3/2021 đến ngày 24/4/2021

 Xem chi tiết»

Hiển thị 61 đến 70 trong 221 tin tức