Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị - Công ty CIE1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

28/03/2018 Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị - Công ty CIE1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

08/03/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08/03/2018 Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2016 bằng chuyển khoản

05/05/2017 Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2016 bằng chuyển khoản

 Xem chi tiết»

Thông báo - Về việc : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

05/05/2017 Thông báo - Về việc : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

04/04/2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2016

 Xem chi tiết»

Hiển thị 51 đến 60 trong 122 tin tức