Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

28/04/2018 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

06/04/2018 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

16/04/2018 Thông báo đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

 Xem chi tiết»

Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

16/04/2018 Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

 Xem chi tiết»

Nghị quyết về việc: Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

16/04/2018 Nghị quyết về việc: Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

 Xem chi tiết»

Báo cáo thường niên năm 2017

10/04/2018 Báo cáo thường niên năm 2017

 Xem chi tiết»

Mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023).

09/04/2018 Mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023).

 Xem chi tiết»

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023)

09/04/2018 Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023)

 Xem chi tiết»

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

09/04/2018 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

06/04/2018 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Xem chi tiết»

Hiển thị 31 đến 40 trong 122 tin tức