Quan hệ cổ đông

17.Dự thảo TT Quy chế hoạt động Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự thảo Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

18.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021(02.11.2021)

02/11/2021 Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021(02.11.2021)

 Xem chi tiết»

NQ của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ 2021(01.10.2021)

02/10/2021 NQ của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

02/10/2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 22/10/2021

 Xem chi tiết»

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021

27/08/2021 Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 của HĐQT công ty

 Xem chi tiết»

Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

24/05/2021 Thông báo tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021

 Xem chi tiết»

Hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021

21/05/2021 Hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp theo tinh thần của Chỉ thị 12/CT-UBND TP Hà Nội ngày 11/5/2021

 Xem chi tiết»

15.Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/05/2021 Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(kèm giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự)

08/05/2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(kèm giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự)

 Xem chi tiết»

Hiển thị 31 đến 40 trong 221 tin tức