Quan hệ cổ đông

07.Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Báo cáo kiểm soát về công tác hoạt động SXKD năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

08.TT đề nghị Thông qua BCTC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Tờ trình đề nghị thông qua BCTC năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 06 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

09.TT PP lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 07 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

13.Dự thảo Điều lệ công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự thảo Điều lệ công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

10.Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 08 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

11.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 09 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

12.TT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

14.Dự thảo TT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự thảo TT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

15.Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

16.Dự thảo TT Quy chế hoạt động HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự thảo Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 03 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

Hiển thị 21 đến 30 trong 221 tin tức