Quan hệ cổ đông

3.Điều lệ công ty

26/11/2021 Điều lệ công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

4.Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

26/11/2021 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

5.Quy chế hoạt động của HĐQT

26/11/2021 Quy chế hoạt động của HĐQT được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

6.Quy chế hoạt động của BKS

26/11/2021 Quy chế BKS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

01.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/11/2021

03/11/2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/11/2021 số 10/TB-HĐQT ngày 02/11/2021

 Xem chi tiết»

02.Dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự kiến Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

03.Mẫu giấy UQ_Giấy XN tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Mẫu giấy Ủy quyền, giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Xem chi tiết»

04.Dự thảo Qui chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Dự thảo Tờ trình thông qua Qui chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 05 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

05.Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

06.Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/11/2021 Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát hoạt động SXKD năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/11/2021

 Xem chi tiết»

Hiển thị 11 đến 20 trong 221 tin tức