HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC : THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY - 2016

04/02/2016 Thông báo về việc : Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - 2016

 Xem chi tiết»

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC : MIỄN NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

04/02/2016 Quyết định về việc : miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

 Xem chi tiết»

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC : BỔ NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY - 2016

04/02/2016 Quyết định về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty _ 2016

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 tin tức