CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

ĐOÀN KẾT – TÂM HUYẾT – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ – CHIA SẺ

Đoàn kết là chất keo gắn kết, tập hợp tất cả các nguồn lực về con người và vật chất của CIE1, cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng CIE1 trở thành một đơn vị sản xuất kinh doanh xuất sắc nhất Tập đoàn CIE.

Tâm huyết với công việc luôn được Ban lãnh đạo đánh giá cao tại Công ty CIE1 và là yếu tố quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu của Công ty CIE1.

Sáng tạo Công ty CIE1 luôn trân trọng và tiếp nối các giá trị truyền thống nhưng cũng không ngừng đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động nhằm tạo ra các giá trị bền vững cho doanh nghiệp và xã hội. Sự sáng tạo của Công ty CIE1 luôn được thể hiện trong xây dựng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.

Hiệu quả là thước đo giá trị chính xác nhất của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác quản lý của công ty. Trong những nằm gần đây, doanh thu của Công ty CIE1 không ngừng tăng trưởng cùng với đó là đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn bó bền vững lâu dài với đơn vị là thước đo cho việc hoạt động hiểu quả của công ty.

Chia sẻ quyền lợi của mỗi thành viên cũng như của tập thể đều gắn liền với trách nhiệm trước mọi hoạt động của Công ty CIE1. Công ty luôn đồng lòng, chung sức gách vác khó khăn và trách nhiệm với mỗi cá nhân của đơn vị cũng như với khách hàng.