CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

23/06/2020 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

23/06/2020 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Xem chi tiết»

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

05/06/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.

 Xem chi tiết»

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (kèm theo mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và dự kiến Chương trình ĐHĐCĐ)

05/06/2020 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (kèm theo mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và dự kiến Chương trình ĐHĐCĐ)

 Xem chi tiết»

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

05/06/2020 2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Xem chi tiết»

3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020

05/06/2020 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020

 Xem chi tiết»

4. Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

05/06/2020 4. Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác giám sát, chỉ đạo SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 Xem chi tiết»

5. Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

05/06/2020 5. Báo cáo của BKS về các hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 Xem chi tiết»

6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

05/06/2020 6. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

 Xem chi tiết»

7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019

05/06/2020 7. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019

 Xem chi tiết»

Hiển thị 41 đến 50 trong 180 tin tức