CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giải trình ý kiến loại trừ của Kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2020

30/03/2021 Giải trình ý kiến loại trừ của Kiểm toán trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020

 Xem chi tiết»

Báo cáo tài chính năm 2020

30/03/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch cổ phiếu - Đinh Thị Huyền Trang(22.3.2021)

23/03/2021 Đăng ký mua 5000 cổ phiếu từ ngày 25/03/2021 đến ngày 24/04/2021

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch cổ phiếu - Lê Quốc Tuấn(22.3.2021)

23/03/2021 Đăng ký mua 14.356 cổ phần từ ngày 25/3/2021 đến ngày 24/4/2021

 Xem chi tiết»

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

06/01/2021 Báo cáo số 01/BC-CIE1 ngày 07/01/2021

 Xem chi tiết»

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

16/12/2020 Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

19/11/2020 Thông báo số 21/TB-CIE1-19/11/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Nghị quyết hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2019 bằng TM

19/11/2020 Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT-CIE1 ngày 19/11/2020 về chi trả cổ tức năm 2019 bằng TM

 Xem chi tiết»

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

19/11/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020, về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

 Xem chi tiết»

Hiển thị 31 đến 40 trong 180 tin tức