CÔNG BỐ THÔNG TIN

13a.Dự thảo Qui chế hoạt động của HĐQT CE1 2021

08/05/2021 Dự thảo Qui chế hoạt động của HĐQT CE1 2021

 Xem chi tiết»

14.Tờ trình Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát CE1 2021

08/05/2021 Tờ trình thông qua Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát CE1 2021

 Xem chi tiết»

14a. Dự thảo Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát CE1 2021

08/05/2021 Dự thảo Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát CE1 2021

 Xem chi tiết»

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

15/04/2021 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 04/05/2021

 Xem chi tiết»

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

14/04/2021 Nghị quyết số 02/2021 ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào ngày 29/05/2021 tại trụ sở công ty CIE1 - Lô 22+23 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

 Xem chi tiết»

Báo cáo kết quả giao dịch 14.356 cổ phiếu Lê Quốc Tuấn

07/04/2021 Báo cáo kết quả giao dịch14.356 cổ phiếu - Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT

 Xem chi tiết»

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Đinh Thị Huyền Trang

02/04/2021 Báo cáo kết quả giao dịch 5000 cổ phiếu - Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng BKS

 Xem chi tiết»

Thông báo giao dịch 474 cổ phiếu Đinh Thị Huyền Trang

02/04/2021 Thông báo giao dịch 474 cổ phiếu - Đinh Thị Huyền Trang - Trưởng BKS

 Xem chi tiết»

Báo cáo tình hình thường niên năm 2020

02/04/2021 Báo cáo các hoạt động thường niên năm 2020 của công ty

 Xem chi tiết»

Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

01/04/2021 Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chậm nhất trước 30/06/2020

 Xem chi tiết»

Hiển thị 21 đến 30 trong 180 tin tức